Ordenssällskap införda i Sverige 2000-

Fraternal Orders Introduced in Sweden 2000-

2000 S:t Joachims Orden +

Grundad sedan riddare av den illegitima S:t Joachims Orden brutit med densamma och beslutat fortleva som ordenssällskap.

Uppgick 2003 i ett annat ordenssällskap.

2000 Svenska Uisge Beatha whiskysällskapet +

2001 Jemtska Hammondsällskapet (JHS)

Jemtska Hammond Sällskapet skall betraktas som en intresseorganisation, ett näverk för rättänkande tillskyndare av Hammondorgeln. Hammondorgeln, detta hittills oöverträffade och rikt facetterade instrument, har under de senaste decennierna i någon mån hamnat i skymundan bakom den uppsjö av digitala syntetiska påfund som grasserat på marknaden.

Även om ingenjörerna bakom skvitterbrädorna gör sitt bästa för att försöka efterlikna Hammonds alldeles speciella ljudkropp konstaterar Sällskapet att man ändå misslyckats. Oavsett om en synthesizer må låta snarlikt förlagan är det Sällskapets oomkullrunkeliga ståndpunkt att plagiaten inte når ända fram. En hundraprocentig kopiering av en Hammondorgel är någonting fullständigt omöjligt!

Att äga en Hammondorgel är mycket fint. Ägande är dock inget absolut krav för att inväljas i Sällskapet. Ett visat intresse för instrumentet eller en nära relation med detsamma kan räcka som bevekelsegrund för medlemskap.

Sällskapet har inga grader, kategorier är en mera korrekt benämning. Upper Key-medlem för ägare av Hammondorgel och Lower Key-medlem för icke orgelägare. En Lower Key-medlem kan erhålla transponeringscentifikat till Upper Key i händelse av orgelförvärv, och vice versa. Oavsett kategori erhåller varje medlem också en ordenstitel relaterad till Hammondorgeln. Sällskapet har dessutom sin egen tideräkning som utgår från 1934, året för Laurens Hammonds tonhjulspatent. År 2003 är således år 69 e.THP.

2001 Dragonorden

2002 S:t Isidors Virtuella Orden (S:tIVO)

Orden är en ekumenisk kristen orden instiftad för att fira början av Kristus tredje millenium. Orden hedrar Internets skyddshelgon S:t Isidor av Sevilla och syftar till att impränta en ridderlig kod hos sina medlemmar för att skapa medvetande om deras åligganden som kristna och medlemmar av Orden, och på så vis använda Internet på ett passande sätt. Orden är ämnad att förse medlemmarna med den mentala och andliga rustning för att de ska kunna inmuta Internet för Kristus. Medlemmarna är indelade i ett världsligt och andligt stånd. Sökande till det andliga ståndet måste bifoga uppgifter om sin prästvigning. En världslig medlem som blir prästvigd blir därefter medlem i det andliga ståndet.

Ordens "sammankomster" sker på ordens elektroniska anslagstavla och där kan man ställa frågor till bröderna och systrarna om egentligen vad som helst. Orden har en stor mängd präster och pastorer, men har även en god spridning inom andra yrkesgrupper. Språket är engelska. Orden arbetar med så kallade "Hemmakyrkor" (Homechurches). Det är en form av diskussionsgrupp med den stora skillnaden mot andra diskussionsgrupper att tonen är hövlig och artig även om man inte samtycker med de andra i diskussionen. Ordensmedlemmarna har ett visitkort som en del lämnar i samband med välgörenhet, bibelutlämning eller annan verksamhet som stämmer överens med ordens värderingar. Orden har ingen medlemsavgift eller tionde utan det är upp till var och en att ställa upp och genomföra ordens kristna värderingar.

2002 Ordre Reaux Croix (ORC)

Orden består av två grenar, Elus Cohen och Voie Cardiaque - den senare är en Martinistorden.

Elus Cohen är en kristen teurgisk orden influerad av Gamla Testamentet och som arbetar med ritualer och doktriner härstammande från Martinez de Pasqually. Ordens syfte är att laga de sår som människan åsamkat sig själv efter syndafallet. Människan kommer att återta sin forna plats i de celestial hierarkierna med hjälp av Kristus , och genom teurgiska ritualer. Martinez de Pasqually ärvde rätten att stifta frimurareloger från sin far genom ett patent utställt av prins Charles Edward Stuart. År 1754 grundade han kapitlet “Les Juges Ecoissase” i Montpellier. År 1765 fick han den franska storlogens välsignelse, efter att ha informerat om att han stiftat fem loger. Fram till Martinez de Pasquallys död 1774 blomstade hans högradskapitel i Frankrike för att därefter sakta ebba ut. Genom en försiktig revidering av ritualerna har man vidtagit nödvändiga steg för att orden ska passa i 2000-talet. Orden är öppen för män men avser att ha paralella loger för kvinnor. Tidigare fordrades att man var S:t Johannes Mästare i frimureriet, men kravet är numera slopat.

Voie Cardiaque stammar från Louis Claude de St Martin, en av Martinez de Pasquallys lärjungar inom Elus Cohen och även hans vän och sekreterare. Han beslöt dock att lämna frimureriet, Elus Cohen och utövandet av teurgi för att i stället verka på den mysticistiska vägen. Han började förmedla sina egna läror, vilka huvudsakligen baserad på Pasquallys doktriner och den kristne mystikern Jacob Boehme.

2003 Sub Rosa-orden

Sub Rosa är latin och betyder "under rosen". Den metaforiska betydelsen är "i förtroende", det som yppats får inte föras vidare. Under medeltiden var rosen (särskilt den vita) en symbol för tystnad och man trodde att det som nämnts under en ros inte kunde avslöjas för någon annan. Orden praktiserar bikt, inte för att ge någon syndernas förlåtelse, utan endast för att befria och avlasta. Medlemmarna avlägger tystnadslöfte, att aldrig yppa ordens/medmänniskans eller biktens hemligheter.

Till grund för orden ligger den västerländska humanismen. Var man, kvinna, barn eller annan mänsklig varelse, har rätt att stråla fritt, att bli sitt mest förverkligade jag, att skapa sig ett gott liv. I hjärtat på varje människa finns åtminstone ett litet frö av kärlek och sanning, och endast genom kärlek och sanning, genom förbrödring och barmhärtighet får hjärtats frö den rätta näringen till att växa. Orden är religiöst och partipolitiskt obunden.

Ordens syfte är, att öva sina medlemmar i barmhärtighet och upplysning till hela mänsklighetens fromma. Vidare är syftet att fira det högsta goda inom var och en, att utforska det sant mänskliga. Vidare är syftet att idka välgörenhet av olika slag, därav är materiell välgörenhet den minst väsentliga. Ordens medlemmar skall besöka gamla och sjuka, vara en hand att hålla i plågan, någon att bikta sig för när samvetet tynger och hjälpa till där man kan till samhällets och mänsklighetens bästa. Ordens syfte för medlemmarna är att vara en skyddad hamn, ett forum där man är omgiven av endast bröder och systrar, ett växthus för den mänskliga anden.

Grad 1 -4 förestås av en särskilt utvald Excellens som då får titeln prins eller prinsessa av Nordan, Västan, Östan eller Sunnan beroende på vilken grad Han/Hon förestår.

2003 Sodalitas RosaeXCrucis (S.R.C.) & Solis Alati (S.S.A.)

S.R.C. & S.S.A:s magi-system är delvis baserat på den drygt hundraåriga Order of the Golden Dawns ritualer vilka för den rosenkreuziska traditionen vidare, men även gnostiska traditioner och Memphis-Misraim ritens egyptiska frimureri.

2003 Tio Plus (X+)

Ordens syfte är att stimulera till medlemskap i minst tio ordenssällskap för befrämjande av brödrakontakter och ordenslivets utbredning. Ordens lokal är belägen på Sveavägen 125 i Stockholm. Orden har två sammankomster per år. Intresserade kan kontakta Tor-Björn Modin på tel. 08-34 00 34.

2004 Stiftelsen Sui Cultus

Ordens syfte är att ge tillfällen till reflektion över livets mening och mål för att nå personlig utveckling och inre mognad, samt att ge äkta och utvecklande gemenskap som inspirerar till ett aktivt engagemang för medmänniskors bästa och samhällets väl.

2004 Ordo Primae Lucis (OPL) + Uppdaterad!

Ordo Primae Lucis arbetar i rosenkorstraditionen men är inte underkastad någon annan orden, utan tror på att den esoteriska vägen skall vandras av fria människor utan underkastelse till andra system eller onödiga hierarkier. När människan söker sig till Ordo Primae Lucis kommer hon som en blind som försöker se, men hon kan inte. I den första invigningen bestrålas hon med det ljus eller LVX som är kraften som upprätthåller hela skapelsen. Det strålar in i henne från hennes högre jag, förmedlat genom invigaren.

Som medlem i Ordo Primae Lucis skall man delta regelbundet i ordens möten, regelbundet utföra de ritualer och meditationer m.m. som hör till varje grad och vara villig att studera och arbeta med kristen teosofi, kabbalah, alkemi, teurgi, egyptisk metafysik m.m.

Orden verkar ha upphör ca 2010.

2005 Thurisaz Orden + Uppdaterad!

Syftet med Thurisaz Orden är:

Orden verkar ha upphört ca 2007.

2005 Tempel Byggare Orden

Tempel Byggare Orden är en kvinnlig helnykter Orden med samma ideologiska grund som Tempel Riddare Orden. Den 15 februari 2004, efter drygt ett års arbete, instiftades den första ordensavdelningen, Förgård, av Tempel Byggare Orden i Stockholm. Instiftandet föregicks av ett möte i Templets första Grad, Sanningen. Bröder från TRO tjänstgjorde, och sex kvinnor recipierade.

2006 MaximusOrden - Ordo Maximus + Uppdaterad!

Orden är en sammanslutning där män av skilda samhällskategorier och från olika yrkesgrupper och åldrar träffas för att arbeta på sin personliga utveckling och för att umgås i gemenskap och samvaro mellan bröder under värdiga former. MaximusOrden syftar till att tillvarata brödernas sociala, kulturella och ekonomiska intressen och status. Fullvärdig Broder av Orden blir man vid 5:e graden.

Orden verkar ha upphört runt 2010.

2006 Ordenssällskapet Herrar av Börd (OHB)

Ordens syfte är verka för ökad manlig gemenskap i samhället, och jämväl främja sann religiös etik och moral. Olika titlar finns inom orden, och förlänas av Mannen af börd.

Närmare årtal okänt:

? Gummibandsorden (GO)

Ordens namn är Gummibandsorden (förkortas GO) och är en kvinnlig sällskapsorden som står för flexibilitet och kvinnor med go. Orden går gärna på utställningar, teater eller andra kulturevenemang och gör även trevliga utflykter och deltager på fester. Via mailinglista finns dessutom möjlighet att göra spontana aktiviteter såsom exempelvis promenader, biobesök eller gå ut och äta en bit mat.

Till -1999 Till listor


Index

All materials contained on this site are protected by Swedish copyright law and may not be reproduced, transmitted, displayed, published or broadcast without the prior written permission from the webmaster. Copyright 1998- Jonas Arnell-Szurkos. All rights reserved. Some material appear with specific permission.