Bärandeordning för svenska ordnar och medaljer

Order of Prescedence for Orders, Decorations and Medals in Sweden

Ordnar och medaljer bärs på tre sätt, i rangordning:

 1. De som bärs i kedja över axlarna eller band över axeln,
 2. de som bärs i band runt halsen,
 3. de som bärs i band på bröstet.

Inom de tre bärandesätten finns sedan en rad undergrupper av officiella och halvofficiella svenska utmärkelser:

 • A - Kungl. Serafimerorden
 • B - Krigsdekorationer
 • C - Kungl. minnestecken
 • D - I hovprotokollet förlänade Kungliga medaljer
 • E - De kungl. riddarordnarna
 • F - Ordensmedaljer (tillhör numera E)
 • G - Av regeringen utdelade Kungl. medaljer
 • H - I hovprotokollet förlänade medaljer (av engångskaraktär)
 • I - Övriga officiella medaljer
 • J - Halvofficiell riddarorden (Johanniterorden i Sverige)
 • K - Halvofficiella medaljer (flertalet med Konungens bild och kungl. krona)
 • L - Övriga medaljer och förtjänsttecken, som inte har konungens bild och kungl. krona (gäller huvudsakligen medaljer som förlänats av riks- eller distriktsorganisationer, ex. kommunala medaljer)
 • Allt material som funnits här -2016 är numera överfört till medalj.nu


  Index Home

  All materials contained on this site are protected by Swedish copyright law and may not be reproduced, transmitted, displayed, published or broadcast without the prior written permission from the webmaster. Copyright 1998-2019 Jonas Arnell. All rights reserved. Some material appear with specific permission.